RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Gębali, ul. Chopina 14/4, 33 – 100 Tarnów, NIP: 9930679829. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej, piszą na adres adwokat Łukasz Gębala, Kancelaria Adwokacka, ul. Chopina 14/4, 33 – 100 Tarnów lub mailowo, pisząc na adres: adwokatgebala@gmail.com.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w jednym lub kilku z poniższych celów:

– w celu zawarcia umowy dot. prowadzenia konsultacji (porady) prawnej, prowadzenia sprawy, w tym sprawy sądowej lub sprawy przed innym organem państwowym lub samorządowym, a także przed innymi podmiotami na podstawie Pani/Pana zainteresowania ofertą kancelarii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO1);

– w celu wykonania i na podstawie zawartej z kancelarią umowy dot. przeprowadzenia konsultacji (porady) prawnej, prowadzenia sprawy, w tym sprawy sądowej lub sprawy przed innym organem państwowym lub samorządowym, a także przed innymi podmiotami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b RODO1);

– w celu udzielenia Pani/Panu pomocy prawnej z urzędu, a więc w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy prawo o adwokaturze, na podstawie obowiązków wynikających z ustaw podatkowych oraz ustawy o rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO1);

– w celu spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych, na podstawie obowiązków wynikających z ustaw podatkowych oraz ustawy o rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO1);

– w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO1);

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO1);

 

III. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogę udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

– dane związane z obowiązkiem fiskalnym i rachunkowym firmie prowadzącej obsługę księgową,

– dane związane z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami firmie prowadzącej obsługę prawną lub towarzystwu ubezpieczeń w celu likwidacji szkody,

– podmiotowi zajmującemu się świadczeniem usług prawniczych, z którym współpracuje w celu zapewnienia obsługi prawnej zleconej przez Panią/Pana sprawy,

– podmiotowi, który dostarcza rozwiązań informatycznych, w szczególności usługę poczty elektronicznej i przechowywania danych w „chmurze”

– podmiotowi zajmującemu się profesjonalnie niszczeniem danych osobowych w celu ich zniszczenia.

 

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe dostawcom usług poczty elektronicznej lub związanych z przechowywaniem danych w chmurze, mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, zapewniającym zgodnie z art. 45 RODO odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Dane te mogą być udostępnianie wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego wykonania przez Kancelarię na Państwa rzecz umowy o świadczenie usług prawniczych. Udostępniane mogą być jedynie dane niezbędne do wykonania przez Kancelarię takiej umowy.

 

 

V. Okres przechowywania danych

W przypadku Pani/Pana danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informuję, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawniać się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, a w każdym razie do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

 

VI. Pani/Pana prawa:

1. Przysługuje Pani/Panu:

a)      prawo dostępu do swoich danych,

b)      prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,

c)      prawo do usunięcia danych,

d)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,

e)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f)       prawo do przenoszenia danych,

g)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

h)      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2. Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Kancelaria przetwarzała Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, aby zostały one usunięte.

3. Może Pani/Pan zażądać, aby Kancelaria ograniczyła przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych”

– wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań,

– jeżeli Pani/Pana zdaniem Kancelaria ma nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie,

– na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.

4. Może Pani/Pan zażądać, aby Kancelaria nadal przetwarzała Pani/Pana dane po okresie przechowywania danych wskazanym w punkcie V, jeżeli nie chce Pani/Pan, żeby zostały usunięte, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Jeżeli uważa Pani/Pan, że Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

6. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Kancelaria przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

7. W celu wykonania swoich praw skieruj pisemne żądanie na adres Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Gębala, ul. Chopina 14/4, 33 – 100 Tarnów, lub mailowo, pisząc na adres: adwokatgebala@gmail.com.

8. Informuję, że na zasadach określonych w art. 12 RODO jako administrator danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca, mam obowiązek udzielania informacji o działaniach podjętych w związku z ewentualną realizacją przez Panią/Pana wyżej wymienionych uprawnień.

 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

 warunkiem zawarcia umowy, jeśli chodzi o podstawowe dane identyfikujące osobę Klienta (imię, nazwisko, PESEL, adres i numer telefonu),

 dobrowolne, jeśli chodzi o pozostałe dane, w tym w szczególności, jeśli chodzi o dane szczególnych kategorii, ale ich niepodanie może doprowadzić do odmówienia zawarcia umowy, jeśli wypełnienie celów umowy będzie

niemożliwe bez pozyskania tych danych.

 

 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE